วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป ได้มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
อยู่เสมอ โดยเราพยายามนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
เพิ่มกำลังการผลิต

ฟาร์มสุกรของ "วีระชัยฟาร์ม" เป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรระบบปิด แบบครบวงจร ด้วยระบบ Evaporation System เพื่อการควบคุมเชื้อโรคจากภายนอกและเพิ่มประสิทธิภาพ
การเลี้ยงสัตว์
ทางบริษัทเล็งเห็นว่า พื้นที่ว่างที่บริษัทได้ซื้อเอาไว้
สามารถนำมา ใช้ประโยชน์ได้และสามารถลดปัญหา
การระบายน้ำเสียจากฟาร์มสุกรเราจึงปลูกพืชไร่เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับบริษัท
© Copyrights 2014 V.C.F. Group Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.