ทางบริษัทได้ใช้พื้นที่ในการปลูกข้าวประมาณ 150 ไร่ โดยใช้พื้นที่รอบๆ ฟาร์มสุกร โดยบริหารจากคนงานภายในฟาร์ม เพื่อนำข้าวที่ได้ไปใช้บริโภคภายในฟาร์ม และจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป

© Copyrights 2014 V.C.F. Group Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.