วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับมาตราฐานการผลิต และความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ จึงได้นำเทคโนโลยีมากมาย ผนวกกับการจัดการที่เป็นมาตราฐานสากลมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป ได้รับมาตราฐาน ISO 9001 และกำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการทำมาตราฐาน GMP & HACCP ต่อไป
เพื่อเพิ่มความมั่นใจในสินค้า ตลอดจนความปลอดภัยของอาหารสัตว์ ด้วยระบบ Tracking System อันทันสมัย โดยใช้บาร์โค้ดในการเก็บข้อมูล ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาและคัดแยกวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและอาหารสัตว์สำเร็จรูปที่ทันสมัย

© Copyrights 2014 V.C.F. Group Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.