วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป ได้มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่เสมอโดยเราพยายามนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
เพิ่มกำลังการผลิต และประสิทธิภาพของการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
โดยโรงงานอาหารสัตว์ได้นำเข้าเทคโนโลยี
การควบคุมอัตโนมัติอย่างครบวงจรมาใช้ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้บาร์โค้ด ตามมาตราฐานสากล เพื่อจะให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถทดสอบกลับได้อย่างรวดร็ว

วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป ได้นำวิธีการลำเลียงอาหารเสริมโดยใช้ลมเข้าใช้ในระบบ (Pneumatic Conveyor) ระบบเดียวกับที่ใช้ในโรงงานผสมยา หรือโรงงานนม และไมโครสเกล (Micro-scale) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ อีกทั้งทุกล็อตการผลิต จะมีบาร์โค้ดเพื่อยืนยันความถูกต้องของวัตถุดิบที่ใส่ด้วย

ทางบริษัทได้นำระบบการควบคุมการอัดเม็ดออโตเมติก 100% มาใช้ในโรงงาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ลดการสูญเสีย และเพิ่มคุณภาพของอาหารสัตว์อีกด้วย

© Copyrights 2014 V.C.F. Group Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.