ด้วยการจัดการที่ทันสมัย ประกอบกับระบบการให้อาหารสัตว์แบบเหลว (Liquid Feeding System) จึงทำให้วีระชัยฟาร์มสามารถควบคุมคุณภาพ และกำหนดการให้อาหารสุกรได้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ ในพื้นฐานค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยระบบจะทำการผสมอาหารและจ่ายอาหารสัตว์ตามอายุและปริมาณ ตามที่สุกรต้องการอย่างสะดวกและรวดเร็ว

© Copyrights 2014 V.C.F. Group Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.