ก้าวอย่างมั่นคง เติบโตอย่างแข็งแกร่ง นับแต่ในอดีต บริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด เริ่มต้นมาจาก ฟาร์มสุกรเล็กๆ จนเติบโต อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง จนกระทั่งขยายฟาร์มสุกร สร้างโรงงาน อาหารสัตว์ กำลังการผลิตรวมมากกว่า 90,000 ตันต่อเดือน หรือประมาณ 1,080,000 ตันต่อปี

ด้วยความเข้มแข็งของการเงินและการบริหารงานอย่างมืออาชีพ วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยขยายกำลังการผลิตสุกรมีชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ สร้างพันธมิตรการค้าที่
เข้มแข็งและอย่างยั่งยืน

วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป เริ่มเต็บโตจากการทำธุรกิจเลี้ยงสุกรครบวงจร
ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย ในการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์และลดการใช้พลังงาน นอกจากนั้นยังมีการนำของเสียไปทำประโยชน์ใน การปลูกพืชไร่ และแจกจ่ายกับชาวบ้านบริเวณข้าง เคียงเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้บริษัทได้สร้างโรงงานอาหารสัตว์ด้วยเทคนิค การควบคุมขั้นสูง และการตรวจสอบวัตถุดิบ อย่างครบวงจรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อคุณภาพ ของสินค้าอีกด้วย

© Copyrights 2014 V.C.F. Group Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.