วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป ยืดมั่นความซื่อสัตย์กับคู่ค้า มุ่งมั่นสร้างสภาวะแวดล้อมอันดี
ในการทำงานอีกทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า
ตลอดจนสร้างระบบการสืบกลับที่มีคุณภาพและรวดเร็วเพื่อตอบสนองด้านข้อมูลและ ความปลอดภัยให้กับลูกค้าเป็นสำคัญโดย นโยบายของบริษัทได้มุ่งหวังให้พนักงาน มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีรวมถึงความสัมพันธ์อันดีกับสังคมรอบๆ  โรงงานด้วย

วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป ทราบถึงความสำคัญของทรัพยากรณ์มนุษย์ จึงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทักษะของพนักงานและพยายามสรรหา บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและคุณภาพของ สินค้าอยู่เสมอ เราจึงประกาศพันธะสัญญาขององค์กรไว้ ดังนี้

 • ด้วยฐานการเงินที่แข็งแกร่งมั่นคง ประกอบกับวิสัยทัศน์
  ที่กว้างไกลของผู้บริหาร เราจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน

 • เราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทั้งในผลิตภัณฑ์และพนักงานของบริษัทเอง เราจึงสร้างระบบ การตรวจสอบที่ทันสมัย เพื่อที่จะความคุมความปลอดภัยของสินค้า ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าอาหารสัตว์ทุกเม็ดที่เราผลิต
  มีคุณภาพ และปลอดภัย

 • บริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป ได้พัฒนาและปรับปรุงสูตร
  อาหารสัตว์อยู่เสมอ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
  มากกว่า 10 ปีในวงการอาหารสัตว์เพื่อให้มั่นใจว่าอาหาร
  ที่ผลิตมีคุณภาพสูงสุด

 • ด้วยการติดตามด้วยระบบอันทันสมัย เราสามารถ
  ตรวจสอบ ค้นหาปัญหา และปรับปรุงแก้ไขได้รวดเร็ว
  และมีประสิทธิภาพ

 • ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่องค์กรยึดถือมาตลอดการดำเนิน
  ธุรกิจมากว่า 40 ปี เราจึงยืดมั่นในความซื่อสัตย์อย่างมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกคน

 • เราทำงานอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผนที่ชัดเจนในการทำงาน เพื่อความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  ที่สูงสุด

© Copyrights 2014 V.C.F. Group Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.