อาหารสุกรสำเร็จรูปอัดเม็ดและหัวอาหารผง
บรรจุกระสอบ 30 กิโลกรัม

โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33%
ไขมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1%
กาก ไม่มากกว่าร้อยละ 12%
ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 12%
© Copyrights 2014 V.C.F. Group Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.