• วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป ได้เล็งเห็นว่า อ้อย เป็นพืชที่สามารถกำจัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรได้อีกทางหนึ่ง เราจึงใช้น้ำจากที่ผ่านการบำบัดจาก ระบบ ไบโอแก๊ส นำมาใช้เพิ่มผลผลิตให้กับไร่อ้อยของบริษัท และไร่อ้อยของชาวบ้านโดยรอบของฟาร์ม  โดยเรามีพื้นที่ปลูกมากกว่า 2,000 ไร่ ได้ปริมาณอ้อยสับมากกว่า 10,000 ตัน ในทุกๆ ปี
© Copyrights 2014 V.C.F. Group Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.